W listopadzie na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:
– wykonano prace przygotowawcze do iniekcji kabli exdradosed
– wykonywano montaż czujników monitoringu konstrukcji i kabli zasilających
– wykonywano montaż kabli pod iluminacje
– montaż wózka rewizyjnego podpora C
– prace rozbiórkowe podpór tymczasowych
– montaż drzwi podpora A i E

Straty obiekt:
– frezowanie nawierzchni asfaltowej
– rozbiórka barier krawężników oraz kap chodnikowych
– rozbiórka zasypki przyczółka i stożka od strony Nowego Sącza
– rozbiórka nasypu starodroża

Przepusty:
– wykonanie fundamentu montaż prefabrykatów P2 i P1
– wykonano płytę zespalająca przepust P2 i P1
– wykonano zasypkę przepusty P1 i P2
– zbrojono oraz betonowanie płytę przejściową przepustu P2 i P1
– wykonanie wykopu pod przepust P3
– wykonano warstwę betonu ochronnego przepust P2 i P1

W branży drogowej :
od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:
– frezowano tymczasową drogę objazdową od Nowego Sącza jak i Brzeska
– wykonano sączek podłużny przy miejscu do ważenia pojazdów
– wykonywano warstwę separującą z geowłókniny podbudowę z mieszanki nie związanej o grubości 17 cm w km 55+720-55+840
– wykonywany jest nasyp drogi gminnej w km 0+060-0+265

W branży elektrycznej oraz teletechnicznej:
– montaż opraw oświetlenia ulicznego

W branży kanalizacyjnej :
– wykonywane były korytka oraz ażury na rowie R2
– wykonywane były wpusty na miejscu do ważenia pojazdów