W miesiącu lipcu  na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:
– Wykonano montaż 2 etapu podwieszenia na pylonach B,C, D.
– Wykonano płyty przejściowe na przyczółku A i E.
– Zamontowano sztyce odgromowe na podporze  B, C, D.
– Zakończono betonowanie bloków balastu na podporze A i D.
– Rozpoczęto prace przy zabezpieczeniu powierzchni betonowych powłoką hydrofobizacyjną.
– Wykonano umocnienie koryta rzeki od strony podpory B i C.
– Rozpoczęto montaż desek gzymsowych.
– Rozpoczęto montaż krawężników na płycie ustroju.
– Rozpoczęto wykonywać izolacji grubej na kapach chodnikowych.
– Zakończono wykonywanie ścianek maskujących na podporach B, C, D.

W branży drogowej:
Od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:
– Wykonano 16 warstwę nasypu przy przyczółku E.
– Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR>60 56+000-56+125.
– Wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa C90/3 w km 55+775-56+920 oraz 56+035-56+150.
– Wykonano podbudowy bitumicznej w km 55+770-56+005.
– Wykonano poletko próbne w-wy ścieralnej na GD 290457 zjazd na Kurów.
– Kontynuacja wykonywanie umocnienia skarpy nasypów geokratą do wysokości 271,41 m n.p.m. oraz wykonywanie humusowania.
– Ustawiono krawężnik kamiennego na wyspach przejezdnych w km 55+825.
– Wprowadzono tymczasowa organizacje ruchu w km 55+675-55+708.