W miesiącu czerwiec na budowie mostu w Kurowie wykonano:
 
W branży mostowej:
 
– na podporze B zakończono montaż podwieszenia lin
 
– zakończono wykonywanie pylonu SL SP na podporze C zamontowano 9/9 siodeł na każdej
stronie wykonano montaż podwieszenia lin
 
– wykonano zasypkę przyczółka E rozpoczęto prace przy płycie przejściowej
 
– zamontowana sztyce odgromowe na podporze D
 
– zakończono betonowanie bloków balastu na podporze E
 
– rozpoczęto prace przygotowawcze płyty pomostu pod ułożenie papy (śrutowanie betonu)
 
– rozpoczęto prace przy zabezpieczeniu powierzchni betonowych powłoką hydrofobizacyjną
 
– zakończono pierwszy etap podwieszenia ustroju nośnego
 
– rozpoczęto prace przy umocnieniu koryta rzeki od strony Krakowa
 
– zakończono demontaż łożysk tymczasowych na podporach stałych
 
W branży drogowej :
Od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:
 
– wykonano kolejna warstwę nasypu km 56+775-56+920, 56+035-56+150
 
– wykonano warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR>60 km 56+775-
56+920 oraz 56+035-56+150
 
– wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa C90/3 w km 56+930-57+470
 
– wykonano poletko próbne podbudowy bitumicznej w km 57+320-57+470
 
– wykonano poletko próbne warstwy wiążącej na GD 290457 zjazd na Kurów
 
– rozpoczęto wykonywanie umocnienia skarpy nasypów geokratą do wysokości 271,41 m n.p.m.
 
– ustawiono krawężnik betonowy o wymiarach 20×30 w km 56+960-57+460 oraz 55+707-
56+000
 
– wykonano ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki betonowej grubości 10cm
 
– wprowadzono tymczasowa organizacje ruchu w km 55+675-55+708
 
W branży kanalizacyjnej:
 
– rozpoczęto montaż pierścieni odciążających na studniach i wpustach w km 55+745-56+025,
56+930-57+430
 
– montaż studni A 17 ,A18 i A19, B5-B9 ,A12-A11 plus 12 m oraz z kanałem z fi 400 i
przykanalikami
 
W branży elektrycznej:
 
– trwają prace przygotowawcze do montażu lamp wewnątrz obiektu